موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
تحصیلات تکمیلی انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) همایش ملی مدیریت ساخته ها آموزش از راه دور دانلودها
اطلاعیه واحد آموزش دانشگاه پارس در خصوص امور پایان نامه های کلیه دانشجویان مقطع "کارشناسی" و برگزاری جلسات دفاع | مورخ ١٣٩٩/٠٢/١٠

با توجه شرایط پیش آمده در کشور در اثر ویروس کرونا و با هدف مراقبت از سلامتی دانشجویان، اساتید و همکاران در دانشگاه پارس، دستورالعمل زیر در ارتباط با امور پایان نامه دانشجویان مقطع "کارشناسی" برای نیم‌سال دوّم سال تحصیلی 99-98 تدوین گردیده و لازم الاجرا می باشد:
 
 1. با توجه به شرایط حاکم، تمامی ارتباط‌ها و درخواست‌ها، از طریق مجازی (مانند پست الکترونیک) انجام خواهد شد.
 2. دانشجویان می‌توانند تنها از استادان راهنمایی که در وبسایت دانشگاه پارس، قرار دارد از طریق پست الکترونیک تقاضا کنند و دانشجو میبایست مراحل تصویب پروپوزال را بر اساس مراحلی که در چارت پیوست آمده است طی نماید.
 3. مهلت ارسال عنوان ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ تا انتهای اردیبهشت ١٣٩٩ است.
 4. توصیه می‌شود جهت تسریع در مطالعه درخواست ارسال شده توسط استادان راهنما، در قسمت موضوع ایمیل اطلاعات و درخواست دانشجو به طور دقیق ذکر شود. برای مثال در موضوع نوشته شود: "دانشگاه پارس؛ انتخاب استاد راهنما"
 5. دفاع از پایان‌نامه از سه‌ماه بعد از تاریخ تصویب پیشنهاده (پروپوزال) امکان‌پذیر است.
 6. واحد آموزش دانشگاه معماری و هنر پارس به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی را در بازه زمانی نیمه نخست شهریور ١٣٩٩ برگزار خواهد کرد و این بازه زمانی تمدید نخواهد شد.
 7. دانشجویان مقطع کارشناسی که امکان دفاع از پایان‌نامه خود را در این ترم دارند، برای تکمیل و ارسال درخواست دفاع به ترتیب زیر عمل کنند:
         1.7. فرم مجوز دفاع از پایان نامه را از سایت دانشگاه پارس در قسمت دانلودها دریافت نمایند.
         2.7. فرم را تکمیل کرده و به همراه متن نهایی پایان‌نامه از طریق پست الکترونیک به استاد راهنما ارسال کنند.
         3.7. تأیید استاد راهنما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنند.
         4.7. فرم را به همراه تأیید استاد راهنما و متن نهایی پایان‌نامه از طریق پست الکترونیک ذیل به واحد آموزش ارسال کنند.

E-mail: ParsEducationForms@gmail.com
         5.7. روند بررسی آموزش و امور مالی توسط همکاران بخش‌های مربوط انجام خواهد شد و در صورت تأیید، واحد آموزش تاریخ و ساعت جلسات دفاع را اعلام مینماید.
لازم به ذکر است تایید آموزش منوط به تکمیل بودن مدارک دانشجو، اخذ کلیه واحد هاى چارت درسى و تسویه حساب مالى می باشد.
         6.7. دانشجو متن پایان‌نامه را به تمامی داوران از طریق پست الکترونیک ارسال خواهد کرد و ایشان تأیید دریافت پایان‌نامه را به دانشجو اطلاع خواهند داد.
 

8. بازه ارسال درخواست دفاع از ١٣٩٩/٠٥/٠١ تا ١٣٩٩/٠٥/١٥ است و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و دانشجویان می بایست تا تاریخ مذکور مراحل فوق را طی نمایند.

9. ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ که در شهریور ماه ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد در صورت امکان ﺣﻀﻮرى است. در صورتی ﮐﻪ در زمان برگزاری جلسه دفاع به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ وجود داشته باشد، داوران ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧند به صورت ﻣﺠﺎزى در جلسه حضور داشته ﺑﺎﺷند. دانشجو، اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه واحد آموزش داﻧﺸﮕﺎه ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند.

10. آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن‌ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه فوق (نیمه نخست شهریور ١٣٩٩) از ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داراى ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد هستند، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ و ارائه مستندات معتبر، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را به واحد آموزش اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ درﺧﻮاﺳت‌ها ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و مدیر گروه، در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

11. دانشجویانى که امکان دفاع از پایان نامه خود در این نیمسال تحصیلى را ندارند می‌توانند فرم درخواست تمدید پایان نامه را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال کنند که پذیرش آن منوط به تسویه مالی است:

E-mail: ParsEducationForms@gmail.com

12. پاسخ ﺑﻪ سوالات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از واحد آموزش ﺗﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آدرس‌های زیر نیز امکان‌پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در واحد آموزش در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ سوالات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و استادان ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ مى دهند.

E-mail: eLearning@pu.ac.ir
E-mail: info@pu.ac.ir
 
"کلیه بندهای فوق اختصاصا برای نیمسال دوم تحصیلی ٩٨-٩٩ به دلیل وضعیت خاص کشور تصمیم گیری شده است."
 
 
با آرزوی سلامتی برای کلیه دانش پژوهان
واحد آموزش دانشگاه معماری و هنر پارس
 

تاریخ ارسال: 1399/02/13
 • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
 • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
 • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
 • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
 • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
 •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما