موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
تحصیلات تکمیلی انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) همایش ملی مدیریت ساخته ها آموزش از راه دور دانلودها
اطلاعیه مهم واحد آموزش دانشگاه معماری و هنر پارس | مورخ 1399/2/8

اطلاعیه مهم واحد آموزش دانشگاه معماری و هنر پارس

مورخ 1399/2/8

 

به دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و به ‌ﻣﻨﻈﻮر مراقبت از ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ جامعه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ با ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، از آن‌جا که نیم‌سال دوّم سال تحصیلی 99-98 ﺟﺰو دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ فعّال داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب می شود و در جهت پیشگیری از ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ، دستورالعمل زیر در ارتباط با امور آموزشی دانشجویان تدوین شده است. در تألیف این دستورالعمل محورهای زیر در الویت بوده است:

 

١-حفظ سلامت دانشجویان و استادان

٢-جلوگیری از اتلاف زمان دانشجویان

٣-ارائه راهکارهایی از سوی دانشگاه در راستای رفاه حال دانشجویان در بحران کنونی

 

لازم به ذکر است ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺑﻠﺎغ ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ اﻃﻠﺎع ﺛﺎﻧﻮی دارای اﻋﺘﺒﺎر است. هم‌چنین ساﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ مصوبات ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺷﻮراﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه، ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز مشخصاً از ﻃﺮﯾﻖ امور آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه پارس اﻃﻠﺎع ‌رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 

*مصوبات مهم جلسه شورای مدیران گروه های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی

 

١-حفظ و ادامه روند آموزشی به صورت مجازی (آنلاین و آفلاین) به منظور استمرار آموزش به عنوان سیاست کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور حفظ سلامتی دانشجویان و اساتید امری اجتناب ناپذیر است.

 

٢-براساس ابلاغیه مورخ ١٣٩٩/٠٢/٠٨ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تأکید بر ادامه فعالیت آموزشی به شیوه مجازی ادامه کلاس های تئوری به صورت مجازی الزامی است. همچنین حفظ روند آموزشی کلاس های عملی و کارگاهی به صورت مجازی تا زمان برگزاری کلاس ها به صورت حضوری جهت تکمیل مباحث آموزشی ضروری است.

 

٣-همانطور که پیش از این اعلام گردیده است کلیه کلاس هاى عملى، آزمایشگاهی و کارگاهى بلافاصله پس از فراهم شدن شرایط به صورت حضورى و فشرده برگزار خواهد شد و تا زمان تایید استاد درس مبنى بر تکمیل تمامی مباحث آموزشى در ماه های آتی و تابستان ادامه خواهد یافت.

 

"لازم به ذکر است کلاس های حضوری،  تکمیل کننده کلاس های مجازی بوده و شرکت در کلاس های مجازی این دروس تا فراهم شدن شرایط حضوری الزامی است"

 

٤-حضور، مشارکت، حل تمرین و کرکسیون های دانشجویان در کلیه کلاس های مجازی بخشى از ارزیابی و نمره پایان ترم آنها خواهد بود.

 

٥-بر اساس سیاست هاى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى کلیه امتحانات به صورت حضوری، حضوری-الکترونیکی و یا تماما الکترونیکی بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ وزارت علوم برگزار خواهد شد.زمان دقیق و نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام می گردد.

 

٦-در راستای همکاری با دانشجویان در شرایط کنونی چنانچه معدل دانشجو در دروس گذرانده شده در نیمسال دوم تحصیلى ٩٨-٩٩ کمتر از حد نصاب (١٢ در مقطع کارشناسى و ١٤ در مقطع کارشناسى ارشد باشد) با نظر شوراى موارد خاص دانشگاه، این مشروطى در سابقه آموزشی دانشجو درج نخواهد شد.

٧-جهت رفاه حال دانشجویان، در صورتى که دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی ٩٨-٩٩ در درس یا دروسى پس از شرکت در جلسه امتحان نظری و یا عملی نمره قبولى اخذ ننماید، نمره آن درس یا دروس از کارنامه حذف شده و نمره مردودی در معدل ترم جاری محاسبه نخواهد گردید.

 

٨-در نیمسال دوم تحصیلی ٩٨-٩٩ امکان حذف اضطرارى از یک درس به دو درس افزایش میابد.

لازم به ذکر است شرایط و ضوابط حذف اضطراری همانند ترم های گذشته می باشد و بازه زمانی حذف اضطراری متعاقبا به دانشجویان اعلام می گردد.

 

٩-با توجه به امکان صورت گرفته برای حذف دو درس در بازه حذف اضطراری، محدودیت حداقل واحد براى تشکیل ترم (که در ترم های گذشته 12 واحد برای کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی و 8 واحد برای کارشناسی ارشد بوده است) در نیمسال دوم تحصیلى ٩٨-٩٩ در زمان حذف اضطرارى اعمال نمى گردد.

 

١٠-با توجه به شرایط خاص کنونی کشور، امکان حذف دروس عملى در نیمسال دوم تحصیلى ٩٨-٩٩ بر اساس شرایط حذف اضطرارى همانند ضوابط ترم های گذشته در زمان مقرر برای دانشجویان فراهم گردید.

 

١١-اخذ دروس نظرى پس از اتمام نیمسال جارى به صورت معرفى به استاد از ٢ درس به ٤ درس (مشروط بر اینکه هیچ واحد درسى دیگرى براى فارغ التحصیلى باقى نمانده باشد) افزایش میابد. لازم به ذکر است نمرات این دروس در نیمسال تابستان ثبت خواهد شد.

 

١٢-زمان برگزارى دوره هاى کارآموزى و کارورزى دانشجویانى که در نیمسال دوم ٩٨-٩٩  امکان گذراندن آن را ندارند تا پایان تابستان ١٣٩٩ تمدید گردید.

 

١٣-واحد آموزش دانشگاه از تاریخ ١٦ فروردین دائر بوده و دانشجویان می توانند سوالات خود در خصوص کلاس های مجازی و یا سایر مسائل آموزشی را از طریق آدرس ایمیل های ذیل با واحد آموزش درمیان بگذارند.

 

E-mail: elearning@pu.ac.ir

E-mail: info@pu.ac.ir

 

"کلیه بندهاى فوق اختصاصا براى نیمسال دوم تحصیلى ٩٨-٩٩ به دلیل وضعیت خاص کشور و کمک به شرایط دانشجویان در بحران کنونى تصمیم گیری شده است"

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دانشگاه به صورت مستمر گزارش برگزاری کلاس ها را از اساتید و مدیران گروه پیگیری نموده و از طریق ارسال پرسشنامه ها و تماس با اساتید و مدیران گروه سعی در حل تدریجی مشکلات می نماید. امید است با تداوم فعالیت های آموزشی که صحیح ترین اقدام‌ ممکن در شرایط کنونی محسوب می شود، ضمن حفظ زمان و وقت ارزشمند دانشجویان عزیز و اساتید محترم در شرایط خاص جامعه، آسیب‌های ناشی از این معضل اجتماعی به حداقل برسد. لذا ضروری است دانشجویان همچنان بدون نگرانی، فرایند آموزش از راه دور را در کلیه دروس تا عادی شدن شرایط کشور به صورت جدی پیگیری نمایند.

 

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای اساتید، دانشجویان و خانواده های محترمشان

 

واحد آموزش دانشگاه معمارى و هنر پارس


تاریخ ارسال: 1399/02/11
  • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
  • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
  • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
  • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
  • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
  •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما