موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
تحصیلات تکمیلی انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) همایش ملی مدیریت ساخته ها آموزش از راه دور دانلودها
اطلاعیه واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه معماری و هنر پارس در ارتباط با امور مربوط به پایان‌نامه و جلسه دفاع | ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ جامعه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، از آن‌جا که نیم‌سال دوّم سال تحصیلی 99 – 98 ﺟﺰو دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ فعّال داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب می شود و در جهت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه، و ﭘﯿﺸﮕﯿری از ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ، دستورالعمل زیر در ارتباط با امور مربوط به پایان‌نامه و جلسه دفاع تدوین شده است. در تألیف این دستورالعمل محورهای زیر در الویت بوده است:

 • ‎حفظ سلامت دانشجویان و استادان
 • ‎جلوگیری از اتلاف زمان دانشجویان و استادان
 • ‎ارائه راه‌کارهای جایگزین آموزش حضوری جهت به حداقل رساندن صدمه به روند آموزش

‎لازم به ذکر است ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﺑﻠﺎغ ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﯿﻮه‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ اﻃﻠﺎع ﺛﺎﻧﻮی دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳت. هم‌چنین ساﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺷﻮراﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه، ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺨﺼﺎ ً از ﻃﺮﯾﻖ امور آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه معماری و هنر پارس اﻃﻠﺎع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

‎این دستورالعمل از یک (1) اردیبهشت 1399 اجرایی خواهد شد و تنها برای نیم‌سال دوّم سال تحصیلی 99 – 98 معتبر است.

‎مفاد دستورالعمل:

1. با توجه به شرایط حاکم، تمامی ارتباط‌ها و مبادلات اسناد و درخواست‌ها، از طریق مجازی (مانند پست الکترونیک) انجام خواهد شد.

2. ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد عنوان ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (فرم شماره یک) ﻃﯽ  ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی (با استفاده از Adobe Connect و یا پست الکترونیک) بین داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ آﻣﺎده شود. استاد راهنما در صورت تأیید عنوان، نظر مساعد خود را از طریق پست الکترونیک به تحصیلات تکمیلی ارسال خواهد کرد. تحصیلات تکمیلی فرم را در شورای تحصیلات تکمیلی بررسی کرده و نتیجه را از طریق پست‌الکترونیک به دانشجو اعلام خواهد کرد.

3. مهلت ارسال عنوان ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (فرم شماره یک) تا انتهای اردیبهشت 1399 است.

4. دانشجویان می‌توانند تنها از استادان راهنمایی که در فهرست استادان راهنما که در تارنمای (سایت) دانشگاه معماری و هنر پارس، بخش تحصیلات تکمیلی قرار دارد، از طریق پست الکترونیک تقاضا کنند که مسئولیت راهنمایی پایان‌نامه ایشان را بپذیرند.

5. استادانی که نام آن‌ها در فهرست استادان راهنما (که در تارنمای دانشگاه معماری و هنر پارس، بخش تحصیلات تکمیلی موجود است) قرار ندارد، در صورت تشخیص استاد راهنما و شورای گروه، می‌توانند مسئولیت مشاوره پایان‌نامه دانشجو را بر عهده بگیرند.

6. توصیه می‌شود ‎جهت تسریع روند تصویب عنوان (فرم شماره یک) و هم‌چنین پیشنهاده (فرم شماره دو یا پروپوزال)، دانشجویان برای انتخاب استاد راهنما با مدیران گروه مشورت کنند.

7. توصیه می‌شود جهت تسریع در مطالعه نامه ارسال شده توسط استادان راهنما، در موضوع نامه اطلاعات و درخواست دانشجو به طور دقیق ذکر شود. برای مثال در موضوع نوشته شود:

"دانشگاه پارس؛ انتخاب استاد راهنما"

‎8. لازم است دانشجویانی که عنوان پیشنهادی خود را پیش‌تر به ثبت و تصویب تحصیلات تکمیلی رسانده‌اند، پیشنهاده (پروپوزال) خود را که در قالب فرم شماره دو زیر نظر استاد راهنما تدوین کرده و پس از تأیید ایشان به تحصیلات تکمیلی از طریق پست الکترونیک ارسال کنند. شورای تحصیلات تکمیلی پس از بررسی فرم، نتیجه را از طریق تارنمای دانشگاه اعلام خواهد کرد.

‎9. مهلت ارسال پیشنهاده (پروپوزال یا فرم شماره دو) متعاقبا اعلام خواهد شد.

‎10. دفاع از پایان‌نامه از شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب پیشنهاده (پروپوزال یا فرم شماره دو) امکان‌پذیر است.

11. دانشجویان می‌توانند فرم درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی (فرم 7)  و هم‌چنین گزارش پیشرفت کارسه ماه نخست (فرم 3-1) و سه ماه دوم  (فرم 3- 2) را تنها به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال کنند که پذیرش آن منوط به تسویه مالی است:

ParsEducationForms@gmail.com

12. واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه معماری و هنر پارس به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد را در بازه زمانی نیمه نخست شهریور 1399 برگزار خواهد کرد و این بازه زمانی تمدید نخواهد شد.

13. دانشجویان مقاطع ارشد که امکان دفاع از پایان‌نامه خود را در این ترم دارند، برای تکمیل و ارسال درخواست دفاع به ترتیب زیر عمل کنند:

 • فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 4) را از تارنمای (سایت) دانشگاه معماری و هنر پارس بخش تحصیلات تکمیلی دریافت کنند.
 • فرم را تکمیل کرده و به همراه متن نهایی پایان‌نامه از طریق پست الکترونیک به استاد راهنما ارسال کنند.
 • تأیید استاد راهنما را از طریق پست الکترونیک دریافت کنند.
 • فرم را به همراه تأیید استاد راهنما و متن نهایی پایان‌نامه از طریق پست الکترونیک به مدیرگروه ارسال کنند.
 • مدیرگروه در صورت تأیید، فرم را از طریق پست الکترونیک به تحصیلات تکمیلی ارسال خواهد کرد.
 • روند بررسی آموزش و امور مالی توسط همکاران بخش‌های مربوط انجام خواهد شد و در صورت تأیید، تحصیلات تکمیلی از طریق پست الکترونیک به دانشجو تاریخ دفاع و شرایط آن‌را اطلاع خواهد داد.
 • دانشجو متن پایان‌نامه به تمامی داوران از طریق پست الکترونیک ارسال خواهد کرد و ایشان تأیید دریافت پایان‌نامه را به دانشجو اطلاع خواهند داد.

14. بازه ارسال درخواست دفاع از 01/05/1399 تا 15/05/1399 است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

15. ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ که در شهریور ماه ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد در صورت امکان ﺣﻀﻮری است. در صورتی ﮐﻪ در زمان برگزاری جلسه دفاع به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ وجود داشته باشد، داوران ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧند به صورت ﻣﺠﺎزی در جلسه حضور داشته ﺑﺎﺷند. دانشجو، اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند.

‎‎16. آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن‌ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه فوق (نیمه نخست شهریور 1399) از ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد هستند، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ و ارائه مستندات معتبر، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را به واحد تحصیلات تکمیلی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ درﺧﻮاﺳت‌ها ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و مدیر گروه، ﺷﻮرای تحصیلات تکمیلی در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 • لازم به یادآوری است مدت سنوات تحصیلی برای دانشجویان مقطع ارشد شش (6) نیم‌سال تحصیلی بوده و تبعات ناشی از عدم آمادگی دانشجو برای برگزار دفاع پس از پایان نیم‌سال ششم برعهده دانشجو است.

‎17. لازم به ذکر است ﮐﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳت‌ها و ارائه مستندات ﺻﺮﻓﺎ از طریق ارسال با استفاده از پست‌ الکترونیک امکان‌پذیر است و نیازی به مراجعه حضوری نیست و به درخواست‌های حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

‎18. پاسخ ﺑﻪ سوالات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از واحد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آدرس‌های زیر امکان‌پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در واحد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ سوالات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و استادان ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫند.

postgraduate@pu.ac.ir

pars.pstgrdt@gmail.com

parspostgraduate@gmail.com

 ‎با آرزوی سلامتی دانشجویان و تمامی هم‌میهنان

‎واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه معماری و هنر پارس

‎3 اردیبهشت 1399


تاریخ ارسال: 1399/02/03
 • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
 • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
 • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
 • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
 • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
 •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما